FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 ONTWIKKELINGSPROCES

Bij het doorlopen van de stadia van Krachtenfusie is het van belang dat ook de interactie tussen de samenwerkende partijen een ontwikkeling door maakt. Tijdens dat proces groeien de partijen als het ware naar elkaar toe en verandert hun rol van stakeholder in shareholder bij het het realiseren van een gedeelde ambitie. Omdat het bij krachtenfusie gaat om representanten van de vier basiskrachten is de diversiteit groot en dat vraagt om extra aandacht voor de onderlinge interactie. Om die reden zal er behoefte zijn aan een onafhankelijke procesbegeleider. In het concept van de Villa Krachtenfusie zijn die beschikbaar en zij zullen dan vooral sturen op de succesfactoren, die samenhangen met de cycli uit het AEO-model, zoals geïllustreerd in onderstaand schema.

Zo is het van groot belang dat alle deelnemers in een vroegtijdig stadium hun collectieve en individuele preferenties expliciteren en deze wederzijds accepteren en respecteren. Zodoende worden deze als uitgangspunt genomen voor het gezamenlijke ontwikkelingsproces. Het accepteren van de pluriformiteit in die preferenties draagt er aan bij dat partijen vertrouwen krijgen om actief aan het proces deel te nemen.

Indien zij ervaren dat het samenwerkingsverband zich daadwerkelijk wil inspannen om aan elk specifiek belang tegemoet te komen, dan resulteert dat in wederzijdse erkenning van de onderlinge afhankelijkheid om een goed resultaat te bereiken. Dat vergroot de bereidheid om alle creativiteit in te zetten om (deel-)oplossingen te vinden die zowel aan betrokken partijen perspectief bieden, als dienstbaar zijn aan de gezamenlijke ambitie.

Dat perspectief is een noodzakelijke voorwaarde voor partijen om verantwoordelijkheid te willen nemen voor het realiseren van die oplossingen. Naarmate partijen de eerste resultaten als succesvol ervaren, worden zij bevestigd in de kracht van het samenwerkingsverband en in de verwachting dat ook hun belangen daarmee worden gediend.

Dat zal er toe leiden dat partijen zich definitief willen verbinden aan de gezamenlijke ambitie en voor langere tijd willen deelnemen in het samenwerkingsverband. Daarmee zullen partijen zich gezamenlijk eigenaar voelen van de opgave, van de te volgen strategie en van het arrangement dat zij voor hun samenwerking hebben gekozen.