FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 PLURIFORMITEIT ALS ENERGIEBRON

We weten het al een tijd: maatschappelijke vraagstukken zullen we in de 21e eeuw op een andere manier moeten aanpakken dan in de 20ste eeuw. Hadden we in de 20ste de verantwoordelijkheid in belangrijke mate aan de overheid hebben gedelegeerd, in de 21e eeuw zal die verantwoordelijkheid nadrukkelijk ook bij burgers en bedrijven zelf liggen. Maar ook zij zullen het niet alleen kunnen, samenwerking tussen alle publieke en private krachten is onvermijdelijk. Om die samenwerking vruchtbaar te laten zijn is een stevig referentiepunt nodig. Wij geloven dat het 4B-model als referentiepunt zeer bruikbaar is. Dit model beschrijft de vier basiskrachten in de samenleving met de twee private B's van Burger en Bedrijf en de twee publieke B's van Bestuurder en Bureaucraat.

De aanwezigheid en inbreng van deze 4 B's met hun specifieke rollen en competenties kunnen zorgen voor maatschappelijke meerwaarde. Het 4B-model is daarmee de metafoor voor de verscheidenheid aan invalshoeken, rollen en competenties die in een echte democratische samenleving aanwezig is. Die pluriformiteit vormt de energiebron waarmee we het scheppend vermogen van die samenleving kunnen voeden.

Willen we die volledig benutten dan zal onze samenleving moeten excelleren in samenwerking in het algemeen en tussen de vier basiskrachten in het bijzonder. Krachtenfusie zien we daarom als een aanvullend paradigma om zo op een eigentijdse wijze maatschappelijke meerwaarde te scheppen. Het sluit aan op tal van initiatieven en denkbeelden die we op diverse terreinen in onze samenleving zien. Kenmerkend is dat verantwoordelijkheden voor maatschappelijke vernieuwing breder in onze samenleving worden neergelegd. Sinds enige tijd is daarvoor de term 'Energieke Samenleving' in zwang gekomen en die is in het licht van het voorgaande zeker passend!