FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 











ONTSTAAN

De wortels van Fysica van Samenwerking liggen in een initiatief van Rijkswaterstaat uit het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw: het InfraLab. Dat is een van de trendsetters gebleken op het gebied van burgerparticipatie en van innovatie van de overheid in Nederland.

In deze periode speelden nog tal van andere initiatieven in de samenleving op het hetzelfde thema, waar ook de oprichters van de stichting betrokkenheid bij hadden.

Die initiatieven zijn mede uitgelokt door de motie Willems die in 1993 door de Tweede Kamer is aangenomen en die het moment markeert waarop er in de samenleving een manifeste behoefte ontstond aan een nieuwe aanpak van maatschappelijke vraagstukken:

 

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de Bijzondere Commissie Vraagpunten is ingesteld om de relatie tussen kiezer en gekozene en burger en bestuur nader te onderzoeken;
overwegende, dat de betrokkenheid van burgers in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling zal kunnen bijdragen aan een verbetering van de relatie tussen burger en bestuur;
overwegende, dat raadpleging van burgers in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling een verhoging van de kwaliteit van overheidsbeleid kan bewerkstelligen;
verzoekt de regering te experimenteren met het op diverse wijzen voorleggen van maatschappelijke problemen en beleidsvoornemens aanburgers;

en gaat over tot de orde van de dag.

(Aangenomen op 22 december 1993 onder nummer 21427 100, in het kader van de beraadslagingen rond de zgn. Commissie Deetman mbt staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing)