FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 MEERWAARDE NASTREVEN EN BEOORDELEN

De zin van samenwerking ligt erin dat ervoor de deelnmers meerwaarde ontstaat. Bij krachtenfusie gaat het bovendien om maatschappelijke meerwaarde. Dat veronderstelt dat gaandeweg het proces van krachtenfusie door de deelnemers gezamenlijk wordt bepaald welke meerwaarde zij met hun samenwerking nastreven en hoe deze zich verhoudt tot de waarde die de partijen afzonderlijk kunnen scheppen.

Het is daarom van belang dat tijdens het proces van krachtenfusie de te bereiken meerwaarde zo eenduidg mogelijk wordt gemeten. Anders dan bij gebruikelijke methoden van effectmeting, zoals de Milieu-effectrapportage (MER) en de - al dan niet maatschappelijke - kosten-baten-analyse: (M)KBA, zal het bij krachtenfusie het niet alleen gaan om een onafhankelijke toetsing door deskundigen, maar zullen de deelnemende partijen ook zelf aan de te bereiken resultaten waarde moeten toekennen. Dat stelt hen ook in staat om op iteratieve wijze het maximale uit hun samenwerking te halen.

Een werkgroep uit het expertisenetwerk van de stichting heeft daar een concept voor ontwikkeld onder de naam IMKA: interactieve en integrale maatschappelijke kwaliteitsanalyse. Dit concept en de expertise om daar mee te werken stellen we vanuit de stichting graag ter beschikking aan partijen die krachtenfusie in de praktijk willen brengen.