FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 VAN UITBRAAK NAAR DOORBRAAK

Onze samenleving staat op een bijzonder kantelpunt. Perspectieven die voor de corona-crisis onaantastbaar leken, kunnen gerust de prullenbak in. Nu we de kracht van verbinding opnieuw ontdekken, is het doel van de stichting Fysica van Samenwerking actueler dan ooit!

Dat doel wordt prachtig geïllustreerd door het volgende citaat van Paolo Giordano: "In tijden van besmetting worden we weer een gemeenschap". Dat moet toch een aanmoediging zijn om ook andere maatschappelijke vraagstukken langs de weg van brede samenwerking aan te pakken. De expertise die in onze stichting is samengebracht is beschikbaar om daar ondersteuning bij te bieden.

DE EXPERTISE

De Stichting Fysica van Samenwerking is voortgekomen uit een succesvol innovatieprogramma van Rijkswaterstaat dat tussen 1993 en 2006 heeft gelopen. Daarin is aangetoond dat er doorbraken zijn te bereiken in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken als er intensieve samenwerking tot stand komt tussen alle krachten in de samenleving en als de 'eindgebruiker'daarbij als motor fungeert. Met name dit laatste aspect is van belang gebleken voor het succes van de methodiek.

Het hieruit resulterende gedachtegoed en de opgedane praktijk-ervaringen zijn sindsdien geborgd in de stichting en worden steeds verder aangevuld en ontwikkeld. Het gedachtegoed is uitstekend geschikt om de overgang naar wat wel wordt genoemd de 'de energieke samenleving' te ondersteunen. Want ook in dit concept speelt de eindgebruiker als drijvende kracht een sleutelrol.

KRACHTENFUSIE

Centraal in het gedachtegoed staat het begrip 'Krachtenfusie'. Dit begrip houdt in dat de vier basiskrachten in onze samenleving allen verantwoordelijkheid nemen om tot een ontwikkelingsgerichte samenwerking te komen. Cruciaal daarin is dat zij gezamenlijk een toekomstperspectief ontwikkelen dat hen motiveert om zich in het eigen handelen daar mede door te laten leiden. Deze basiskrachten worden in het 4B-model getypeerd als: Burgers, Bedrijven, Bestuurders en Bureaucraten.

Indien zij hun natuurlijke rol spelen in een proces van creatieve chaos, om zo tot eendrachtige samenwerking te komen, spreken we van Krachtenfusie. Hoewel er tal van voorbeelden te vinden zijn waar dit mechanisme aansprekende resultaten heeft opgeleverd, is deze manier van werken nog zeker geen gemeengoed geworden. Inmiddels heeft wel de zgn. 'triple helix' aanpak zijn intrede gedaan, maar daarin is aan de eindgebruiker nog altijd geen actieve rol toebedeeld.

STAAT VAN VERBINDING

In het in 2018 verschenen boek 'Staat van Verbinding' hebben tal van auteurs uit het netwerk van de stichting hun praktijkervaringen rond cocreatie en krachtenfusie opgetekend en die geplaatst in de context van democratische vernieuwing. Deze geactualiseerde kennis zal de komende jaren onder andere worden gebruikt om samen met de Jonge Klimaat-beweging te werken aan doorbraakinnovaties in het kader van de klimaatdoelen, opdat daar formele democratische besluiten over kunnen worden genomen.

lees meer op staatvanverbinding.nl