FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 HET BELANG VAN SAMENWERKING

Stel je voor: een samenleving waar niemand samenwerkt met een ander. Dan is het ieder voor zich en kun je nauwelijks meer van een samenleving spreken. De geschiedenis heeft bewezen dat samenwerking een belangrijk mechanisme vormt waarmee maatschappelijke cohesie wordt bevorderd. Anders gezegd: samenwerkingsverbanden fungeren als bindmiddel in een gemeenschap; zeker als die gemeenschap een democratisch karakter heeft.

In dit verband zien we de betekenis van en de noodzaak tot samenwerking toenemen naarmate de pluriformiteit in waarden, belangen en opvattingen binnen een gemeenschap groter is. Met de toenemende democratisering en emancipatie groeit ook de veelvormigheid en veelzijdigheid van onze samenleving. We zien zo een volwassen democratie ontstaan waarin het vermogen om tot samenwerking te komen een steeds belangrijker collectieve competentie zal zijn.

Als we even teruggaan in de geschiedenis dan komen we al snel bij de drie kernwaarden van de Franse Revolutie. Het streven naar vrijheid en gelijkheid zorgt voor toenemende pluriformiteit. Het parallelle streven naar broederschap staat voor de behoefte om bij die veelvormigheid de eenheid te bewaren. Kijken we naar de democratiseringsprocessen in de twintigste eeuw dan zien we dat deze processen hebben gezorgd dat er veel is bereikt op de kernwaarden vrijheid en gelijkheid.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er nu in de eenentwintigste eeuw een steeds luidere roep om samenwerking klinkt. Tegelijkertijd komen we er achter dat dit in een pluriforme samenleving nog niet zo eenvoudig is en ook minder vanzelfsprekend is dan het lijkt.

De stichting Fysica van Samenwerking wil graag een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van het maatschappelijke vermogen tot samenwerken. En dat met alle burgers van Nederland in al hun rollen en hoedanigheden.